ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์การบริหารส่วนตำบลและเทศบาล มีเว็บไซต์ของหน่วยงานตามนโยบายภาครัฐ
๒. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์การบริหารส่วนตำบลและเทศบาล ใช้ซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส CMS เป็นเครื่องมือในการพัฒนาเว็บไซต์ของหน่วยงาน
๓. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลและเทศบาล สามารถใช้ซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส CMS ในการพัฒนาเว็บไซต์ของหน่วยงานได้

กลุ่มเป้าหมาย

๑. องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.)
๒. เทศบาลตำบล หรือเทศบาลเมือง
จากทั่วประเทศ ไม่ต่ำกว่า ๕๐๐ องค์กร
จำนวนผู้เข้าอบรม ไม่ต่ำกว่า ๑,๐๐๐ คน

 

หน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับ

๑. โดเมนเนมของหน่วยงาน สำหรับใช้ในการสร้างเว็บไซต์ต้นแบบด้วยซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส CMS ภายใต้โดเมนหลักของโครงการ http://localgov.in.th เป็นเวลา ๒ ปี
๒. พื้นที่เว็บโฮสติ้ง สำหรับวางเว็บไซต์ของแต่ละหน่วยงาน จำนวน ๑ ปี
๓. พื้นที่รองรับข้อมูล สำหรับเว็บไซต์ของแต่ละหน่วยงาน ๓๐๐ MB.
๔. อบรมพื้นฐานการใช้งานซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส CMS ในการพัฒนาเว็บไซต์ จำนวน ๒ วัน
๕. มีระบบช่วยถาม-ตอบปัญหา หลังจบการอบรม หรือหลังจากนำเว็บไซต์ขึ้นระบบเรียบร้อยแล้ว
๖. มีเทมเพลท ให้หน่วยงานเลือกใช้ให้เหมาะสมกับหน่วยงานถึง ๕ เทมเพลท โดยเลือกได้ ๑ เทมเพลท
๗. เอกสารประกอบการใช้งานซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส CMS ในการพัฒนาเว็บไซต์ของหน่วยงาน
๘. ประกาศนียบัตรหลังจบการอบรม

สิ่งที่หน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการต้องเตรียม

๑. โลโก้ของหน่วยงาน เป็นไฟล์ .jpg หรือ .png รวมถึงไฟล์รูปภาพประกอบอื่นๆ
๒. ข้อมูลเกี่ยวกับหน่วยงาน เป็นไฟล์ Text หรือไฟล์มาตรฐาน .doc หรือ .odt หรือ .pdf
๓. ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร
๔. ตัวอย่างข่าวประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน ไฟล์ภาพและ/หรือไฟล์ข้อมูล
๕. ตัวอย่างข่าวจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน ไฟล์ข้อมูล
๖. เว็บลิงก์ที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงาน และต้องการนำขึ้นเว็บไซต์
๗. กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงาน ไฟล์ข้อมูล
๘. ข้อมูลการบริการของหน่วยงาน ไฟล์ภาพและ/หรือไฟล์ข้อมูล
๙. ตัวอย่างแบบฟอร์มที่ต้องการให้ดาวน์โหลดผ่านหน้าเว็บไซต์ได้
๑๐. ตัวอย่างข้อมูลคลังความรู้ ไฟล์ภาพและ/หรือไฟล์ข้อมูล
๑๑. ตัวอย่างคำถามที่พบบ่อย
๑๒. ผังเว็บไซต์ของหน่วยงาน
๑๓. รายละเอียดของSocial Network ที่ต้องการแชร์เนื้อหาจากเว็บไซต์ออกไป
*** ท่านสามารถนำเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนตัวมาได้ในวันอบรม เพื่อนำข้อมูลที่ได้รับกลับไปใช้งานต่อยอดได้ทันที
ในกรณีที่ท่านไม่ได้นำมา ทางโครงการจัดเตรียมครื่องคอมพิวเตอร์บริการให้ท่านตลอดการอบรม จำนวน ๑ เครื่อง

ระยะเวลาโครงการ

๑. พื้นที่วางเว็บไซต์ เป็นเวลา ๑ ปี นับจากวันเริ่มโครงการ ตั้งแต่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๙
๒. โดเมนเนมหน้าเว็บหลักของโครงการจะอยู่เป็นเวลา ๒ ปี ตั้งแต่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘ - ๓๐ เมษายน ๒๕๖๐
๓. โดเมนเนมภายใต้เว็บหลักของโครงการจะอยู่เป็นเวลา ๑ ปี ตั้งแต่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ เช่นเดียวกับ พื้นที่วางเว็บไซต์

Submit to FacebookSubmit to Twitter

เว็บไซต์เพื่อ ITA

เมนู

ติดต่อสอบถามด่วน

Facebook

LineGroup

qr-code-linegroup

Thai SME-GP สสว.

สสว

จัดจ้างภาครัฐ e-GP

ใบรับรองegp