ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์การบริหารส่วนตำบลและเทศบาล มีเว็บไซต์ของหน่วยงานตามนโยบายภาครัฐ
๒. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์การบริหารส่วนตำบลและเทศบาล ใช้ซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส CMS เป็นเครื่องมือในการพัฒนาเว็บไซต์ของหน่วยงาน
๓. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลและเทศบาล สามารถใช้ซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส CMS ในการพัฒนาเว็บไซต์ของหน่วยงานได้

กลุ่มเป้าหมาย

๑. องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.)
๒. เทศบาลตำบล หรือเทศบาลเมือง
จากทั่วประเทศ ไม่ต่ำกว่า ๕๐๐ องค์กร
จำนวนผู้เข้าอบรม ไม่ต่ำกว่า ๑,๐๐๐ คน

 

หน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับ

๑. โดเมนเนมของหน่วยงาน สำหรับใช้ในการสร้างเว็บไซต์ต้นแบบด้วยซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส CMS ภายใต้โดเมนหลักของโครงการ http://localgov.in.th เป็นเวลา ๒ ปี
๒. พื้นที่เว็บโฮสติ้ง สำหรับวางเว็บไซต์ของแต่ละหน่วยงาน จำนวน ๑ ปี
๓. พื้นที่รองรับข้อมูล สำหรับเว็บไซต์ของแต่ละหน่วยงาน ๓๐๐ MB.
๔. อบรมพื้นฐานการใช้งานซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส CMS ในการพัฒนาเว็บไซต์ จำนวน ๒ วัน
๕. มีระบบช่วยถาม-ตอบปัญหา หลังจบการอบรม หรือหลังจากนำเว็บไซต์ขึ้นระบบเรียบร้อยแล้ว
๖. มีเทมเพลท ให้หน่วยงานเลือกใช้ให้เหมาะสมกับหน่วยงานถึง ๕ เทมเพลท โดยเลือกได้ ๑ เทมเพลท
๗. เอกสารประกอบการใช้งานซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส CMS ในการพัฒนาเว็บไซต์ของหน่วยงาน
๘. ประกาศนียบัตรหลังจบการอบรม

สิ่งที่หน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการต้องเตรียม

๑. โลโก้ของหน่วยงาน เป็นไฟล์ .jpg หรือ .png รวมถึงไฟล์รูปภาพประกอบอื่นๆ
๒. ข้อมูลเกี่ยวกับหน่วยงาน เป็นไฟล์ Text หรือไฟล์มาตรฐาน .doc หรือ .odt หรือ .pdf
๓. ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร
๔. ตัวอย่างข่าวประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน ไฟล์ภาพและ/หรือไฟล์ข้อมูล
๕. ตัวอย่างข่าวจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน ไฟล์ข้อมูล
๖. เว็บลิงก์ที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงาน และต้องการนำขึ้นเว็บไซต์
๗. กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงาน ไฟล์ข้อมูล
๘. ข้อมูลการบริการของหน่วยงาน ไฟล์ภาพและ/หรือไฟล์ข้อมูล
๙. ตัวอย่างแบบฟอร์มที่ต้องการให้ดาวน์โหลดผ่านหน้าเว็บไซต์ได้
๑๐. ตัวอย่างข้อมูลคลังความรู้ ไฟล์ภาพและ/หรือไฟล์ข้อมูล
๑๑. ตัวอย่างคำถามที่พบบ่อย
๑๒. ผังเว็บไซต์ของหน่วยงาน
๑๓. รายละเอียดของSocial Network ที่ต้องการแชร์เนื้อหาจากเว็บไซต์ออกไป
*** ท่านสามารถนำเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนตัวมาได้ในวันอบรม เพื่อนำข้อมูลที่ได้รับกลับไปใช้งานต่อยอดได้ทันที
ในกรณีที่ท่านไม่ได้นำมา ทางโครงการจัดเตรียมครื่องคอมพิวเตอร์บริการให้ท่านตลอดการอบรม จำนวน ๑ เครื่อง

ระยะเวลาโครงการ

๑. พื้นที่วางเว็บไซต์ เป็นเวลา ๑ ปี นับจากวันเริ่มโครงการ ตั้งแต่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๙
๒. โดเมนเนมหน้าเว็บหลักของโครงการจะอยู่เป็นเวลา ๒ ปี ตั้งแต่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘ - ๓๐ เมษายน ๒๕๖๐
๓. โดเมนเนมภายใต้เว็บหลักของโครงการจะอยู่เป็นเวลา ๑ ปี ตั้งแต่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ เช่นเดียวกับ พื้นที่วางเว็บไซต์

Submit to FacebookSubmit to Twitter

อบรมทำเว็บไซต์ ITA ปีงบประมาณ 2565 ลำปาง

อบรมทำเว็บไซต์ ITA ปีงบประมาณ 2565 เลย

อบรมทำเว็บไซต์ ITA ปีงบประมาณ 2565 ขอนแก่น

อบรมทำเว็บไซต์ ITA ปีงบประมาณ 2565 อุบลราชธานี

อบรมทำเว็บไซต์ ITA ปีงบประมาณ 2565 นครพนม

ติดต่อสอบถามด่วน

Facebook

LineGroup

qr-code-linegroup

เมนู

พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

 

Thai SME-GP สสว.

สสว

จัดจ้างภาครัฐ e-GP

ใบรับรองegp