บริการทำเว็บ โดย ครีเอชั่นโปร


แนวทางในการแก้ไขปัญหาอันเกิดจากลิงและสัตว์ป่าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เลขที่หนังสือ [มท 0808.2/ว2978][หน่วยงาน] สน.คท.
หนังสือลงวันที่ 11/07/2567 วันที่ลงเว็บไซต์ 12/07/2567

ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการอุทธรณ์ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
เลขที่หนังสือ [มท 0803.3/ว2943][หน่วยงาน] กค.
หนังสือลงวันที่ 09/07/2567 วันที่ลงเว็บไซต์ 09/07/2567

ขอความอนุเคราะห์บุคลากรร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินการประกวดระดับอำเภอและระดับจังหวัด ภายใต้โครงการสื่อสาร สร้างสรรค์ รู้เท่าทันยาบ้า (BE SMART SAY NO TO DRUGS)
เลขที่หนังสือ [มท 0816.5/ว2944][หน่วยงาน] กศ.
หนังสือลงวันที่ 09/07/2567 วันที่ลงเว็บไซต์ 09/07/2567

รับรองผลการประเมินโรงเรียน อย.น้อย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ตามเกณฑ์มาตรฐาน โรงเรียน อย.น้อย ผ่านระบบ FDA Center
เลขที่หนังสือ [มท 0816.2/ว2951][หน่วยงาน] กศ.
หนังสือลงวันที่ 10/07/2567 วันที่ลงเว็บไซต์ 10/07/2567

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง พร้อมหางเครื่อง ระดับเยาวชน ดาวรุ่งลูกทุ่ง สยามมหานคร ครั้งที่ 3 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปี 2567
เลขที่หนังสือ [มท 0816.3/ว2979][หน่วยงาน] กศ.
หนังสือลงวันที่ 11/07/2567 วันที่ลงเว็บไซต์ 11/07/2567

การเปิดเผยข้อมูลงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามแผนปฏิบัติการยกระดับค่าคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต
เลขที่หนังสือ [มท 0804.6/ว2938][หน่วยงาน] กม.
หนังสือลงวันที่ 09/07/2567 วันที่ลงเว็บไซต์ 10/07/2567

หน่วยงานของรัฐจัดสรรงบประมาณและดำเนินการปรับปรุงอาคารหรือก่อสร้างอาคารสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ ในที่ดินที่ตั้งวัด เมื่อดำเนินการเสร็จแล้วส่งมอบให้วัดเป็นผู้จัดการดูแลใช้ประโยชน์ ไม่ต้องกันเขตจัดประโยชน์
เลขที่หนังสือ [มท 0804.6/ว2960][หน่วยงาน] กม.
หนังสือลงวันที่ 10/07/2567 วันที่ลงเว็บไซต์ 10/07/2567

การรายงานผลการดำเนินโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567
เลขที่หนังสือ [มท 0816.3/ว2987][หน่วยงาน] กศ.
หนังสือลงวันที่ 12/07/2567 วันที่ลงเว็บไซต์ 12/07/2567

ประกาศผลการพิจารณารางวัลโรงเรียนต้นแบบส่งเสริมกิจกรรมทางกาย ประจำปี พ.ศ. 2567
เลขที่หนังสือ [มท 0816.3/ว2964][หน่วยงาน] กศ.
หนังสือลงวันที่ 10/07/2567 วันที่ลงเว็บไซต์ 10/07/2567

การดำเนินโครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานในระบบ New GFMIS Thai สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เลขที่หนังสือ [มท 0803.4/ว2958][หน่วยงาน] กค.
หนังสือลงวันที่ 10/07/2567 วันที่ลงเว็บไซต์ 10/07/2567

ขอเชิญประชุมชี้แจงติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาครูต้นแบบในระดับปฐมวัยจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดกรุงเทพมหานครและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามแนวทางโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย
เลขที่หนังสือ [มท 0816.4/ว2947][หน่วยงาน] กศ.
หนังสือลงวันที่ 09/07/2567 วันที่ลงเว็บไซต์ 10/07/2567

เกียรติบัตรการเข้าร่วมประชาพิจารณ์และรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ....
เลขที่หนังสือ [มท 0816.3/ว9984][หน่วยงาน] กศ.
หนังสือลงวันที่ 11/07/2567 วันที่ลงเว็บไซต์ 11/07/2567

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการประชุมสุดยอดเมืองเอเชียแปซิฟิกครั้งที่ 14 (14th Asian-Pacific City Summit)
เลขที่หนังสือ [มท 0810.2/ว2946][หน่วยงาน] กพส.
หนังสือลงวันที่ 09/07/2567 วันที่ลงเว็บไซต์ 10/07/2567

แจ้งระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ขัดข้อง ไม่สามารถเข้าใช้งานได้
เลขที่หนังสือ [มท 0808.4/ว2963][หน่วยงาน] สน.คท.
หนังสือลงวันที่ 10/07/2567 วันที่ลงเว็บไซต์ 10/07/2567

บัญชีรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนที่ภาษี (LTAX GIS) และการปรับปรุงข้อมูลตามมาตรา 10 เพื่อรองรับการใช้งานในระบบบูรณาการทะเบียนทรัพย์สินของกรมที่ดินและกรมธนารักษ์ รุ่นที่ 4 และรุ่นที่ 6
เลขที่หนังสือ [มท 0808.3/ว2933][หน่วยงาน] สน.คท.
หนังสือลงวันที่ 09/07/2567 วันที่ลงเว็บไซต์ 09/07/2567

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมระดับชาติเรื่องสุขภาวะทางเพศ ครั้งที่ 4
เลขที่หนังสือ [มท 0816.3/ว3009][หน่วยงาน] กศ.
หนังสือลงวันที่ 12/07/2567 วันที่ลงเว็บไซต์ 12/07/2567

ขอความอนุเคราะห์จังหวัดตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องการรวมกลุ่มพื้นที่การจัดการมูลฝอย (Clusters) ภายในจังหวัด
เลขที่หนังสือ [มท 0820.2/ว2988][หน่วยงาน] กสว.
หนังสือลงวันที่ 12/07/2567 วันที่ลงเว็บไซต์ 12/07/2567

แบบสอบถาม เรื่อง สถานการณ์การให้บริการด้านอนามัยการเจริญพันธุ์ของวัยรุ่นของเด็กและเยาวชน
เลขที่หนังสือ [มท 0816.3/ว2965][หน่วยงาน] กศ.
หนังสือลงวันที่ 10/07/2567 วันที่ลงเว็บไซต์ 10/07/2567

การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม - สิงหาคม 2567)
เลขที่หนังสือ [มท 0808.5/ว2936][หน่วยงาน] สน.คท.
หนังสือลงวันที่ 09/07/2567 วันที่ลงเว็บไซต์ 10/07/2567

การขอรับการสนับสนุนงบประมาณที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเบิกจ่ายเงินรายได้ตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ ไปพลางก่อน โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ และโครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ฯ
เลขที่หนังสือ [มท 0810.6/ว2939][หน่วยงาน] กพส.
หนังสือลงวันที่ 09/07/2567 วันที่ลงเว็บไซต์ 10/07/2567

แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการว่าด้วยการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รุ่นที่ 4
เลขที่หนังสือ [มท 0809.4/ว2982][หน่วยงาน] สน.บถ.
หนังสือลงวันที่ 11/07/2567 วันที่ลงเว็บไซต์ 11/07/2567