สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าจึงขอเปลี่ยนที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์กลางใหม่
เลขที่หนังสือ [มท 0801.1/166][หน่วยงาน] สล.
หนังสือลงวันที่ 30/06/2565 วันที่ลงเว็บไซต์ 30/06/2565

ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อการให้บริการของกรมบัญชีกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เลขที่หนังสือ [มท 0803.3/ว1949][หน่วยงาน] กค.
หนังสือลงวันที่ 28/06/2565 วันที่ลงเว็บไซต์ 28/06/2565

การประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน (จังหวัดสะอาด) ประจำปี พ.ศ. 2565 รอบตัดสิน ในแต่ละภูมิภาค
เลขที่หนังสือ [มท 0820.2/ว2013][หน่วยงาน] กสว.
หนังสือลงวันที่ 30/06/2565 วันที่ลงเว็บไซต์ 01/07/2565

การสำรวจความต้องการเครื่องจักรและเครื่องมือทางการเกษตร
เลขที่หนังสือ [มท 0810.6/ว1950][หน่วยงาน] กพส.
หนังสือลงวันที่ 28/06/2565 วันที่ลงเว็บไซต์ 28/06/2565

ขอให้ตรวจสอบและยืนยันความพร้อมแผนงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในช่วงฤดูฝน ปี 2565 และการกักเก็บน้ำเพื่อฤดูแล้ง ปี 2565/2566
เลขที่หนังสือ [มท 0810.4/ว2009][หน่วยงาน] กพส.
หนังสือลงวันที่ 30/06/2565 วันที่ลงเว็บไซต์ 30/06/2565

แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นหน่วยงานรับตรง
เลขที่หนังสือ [มท 0816.2/ว2019][หน่วยงาน] กศ.
หนังสือลงวันที่ 30/06/2565 วันที่ลงเว็บไซต์ 01/07/2565

การประชุมติดตามหนุนเสริมการดำเนินงานขับเคลื่อนตาม พ.ร.บ. การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ ในวัยรุ่นในสถานศึกษา
เลขที่หนังสือ [มท 0816.3/ว2035][หน่วยงาน] กศ.
หนังสือลงวันที่ 04/07/2565 วันที่ลงเว็บไซต์ 04/07/2565

แนวทางและปฏิทินการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
เลขที่หนังสือ [มท 0810.4/ว2027][หน่วยงาน] กพส.
หนังสือลงวันที่ 01/07/2565 วันที่ลงเว็บไซต์ 04/07/2565

มาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
เลขที่หนังสือ [มท 0803.3/ว1952][หน่วยงาน] กค.
หนังสือลงวันที่ 28/06/2565 วันที่ลงเว็บไซต์ 28/06/2565

แจ้งการโอนเงินรายได้ส่วนท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เลขที่หนังสือ [มท 0808.3/ว1953][หน่วยงาน] สน.คท.
หนังสือลงวันที่ 28/06/2565 วันที่ลงเว็บไซต์ 28/06/2565

การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับงบดำเนินงานของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า (ค่ากระแสไฟฟ้า) ครั้งที่ 4
เลขที่หนังสือ [มท 0808.2/7824-7847][หน่วยงาน] สน.คท.
หนังสือลงวันที่ 28/06/2565 วันที่ลงเว็บไซต์ 29/06/2565

การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการ และเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์ฯ
เลขที่หนังสือ [มท 0808.2/7890-7965][หน่วยงาน] สน.คท.
หนังสือลงวันที่ 29/06/2565 วันที่ลงเว็บไซต์ 30/06/2565

แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากร (กรณีผู้ประกอบการที่อยู่ในจังหวัดอื่นซึ่งมิใช่กรุงเทพมหานคร ยื่นแบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่มผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต) ประจำเดือนภาษีพฤษภาคม 2565
เลขที่หนังสือ [มท 0808.3/ว2007][หน่วยงาน] สน.คท.
หนังสือลงวันที่ 30/06/2565 วันที่ลงเว็บไซต์ 01/07/2565

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ เรื่อง 5 ปี ของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการปฏิรูปการศึกษา: บทเรียน ความท้าทายและปัจจัยสู่ความสำเร็จ
เลขที่หนังสือ [มท 0816.3/ว1954][หน่วยงาน] กศ.
หนังสือลงวันที่ 28/06/2565 วันที่ลงเว็บไซต์ 28/06/2565

แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับกัญชาหรือกัญชงในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เลขที่หนังสือ [มท 0816.1/ว2023][หน่วยงาน] กศ.
หนังสือลงวันที่ 01/07/2565 วันที่ลงเว็บไซต์ 01/07/2565

ประชาสัมพันธ์สัปดาห์รณรงค์คัดกรองพัฒนาการเด็กปฐมวัย ปีงบประมาณ 2565
เลขที่หนังสือ [มท 0816.4/1959][หน่วยงาน] กศ.
หนังสือลงวันที่ 28/06/2565 วันที่ลงเว็บไซต์ 28/06/2565

การจัดเวที (สานพลัง สร้างนวัตกรรม สู่สุขภาวะชุมชนที่ยั่งยืน)
เลขที่หนังสือ [มท 0810.6/ว1963][หน่วยงาน] กพส.
หนังสือลงวันที่ 29/06/2565 วันที่ลงเว็บไซต์ 29/06/2565

สรุปข้อสั่งการของผู้บริหารกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ในคราวประชุมกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำเดือนมิถุนายน 2565
เลขที่หนังสือ [มท 0801.2/ว70][หน่วยงาน] สล.
หนังสือลงวันที่ 01/07/2565 วันที่ลงเว็บไซต์ 01/07/2565

การสำรวจรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับ (ร่าง) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตำแหน่งด้านพัสดุ (ฉบับที่......) พ.ศ.....
เลขที่หนังสือ [มท 0803.3/ว2032][หน่วยงาน] กค.
หนังสือลงวันที่ 04/07/2565 วันที่ลงเว็บไซต์ 04/07/2565

เชิญชวนเสนอชื่อและผลงานเข้ารับการพิจารณารางวัลคุณธรรมอวอร์ด ปี 2564 ประเภทสื่อ ประเภทบุคคล และประเภทชุมชนและองค์กร
เลขที่หนังสือ [มท 0804.6/ว1965][หน่วยงาน] กม.
หนังสือลงวันที่ 29/06/2565 วันที่ลงเว็บไซต์ 29/06/2565

การสำรวจและขึ้นทะเบียนที่ดินสาธารณประโยชน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เลขที่หนังสือ [มท 0804.6/ว2036][หน่วยงาน] กม.
หนังสือลงวันที่ 04/07/2565 วันที่ลงเว็บไซต์ 04/07/2565