ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาหลักสูตรและชุดเครื่องมือการป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อสำหรับผู้นำท้องถิ่น
เลขที่หนังสือ [มท 0819.3/ว1639][หน่วยงาน] กสธ.
หนังสือลงวันที่ 30/07/2564 วันที่ลงเว็บไซต์ 02/08/2564

กำหนดการลงพื้นที่ช่วยเหลือเยียวยาคนพิการทางการเห็นที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กลุ่มจังหวัดภาคใต้ตอนบน
เลขที่หนังสือ [มท 0810.6/ว1647][หน่วยงาน] กพส.
หนังสือลงวันที่ 02/08/2564 วันที่ลงเว็บไซต์ 03/08/2564

การเสวนาหัวข้อ (เรียนวิทย์-คณิต บนฐานสมรรถนะด้วยสื่อดิจิทัล)
เลขที่หนังสือ [มท 0816.3/ว1643][หน่วยงาน] กศ.
หนังสือลงวันที่ 02/08/2564 วันที่ลงเว็บไซต์ 02/08/2564

ประชาสัมพันธ์แผนดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นในรูปแบบออนไลน์ ระหว่างเดือนสิงหาคม-กันยายน 2564 ภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันการศึกษา
เลขที่หนังสือ [มท 0807.2/ว1652][หน่วยงาน] สบ.พถ.
หนังสือลงวันที่ 03/08/2564 วันที่ลงเว็บไซต์ 04/08/2564

ความรับผิดทางละเมิดกรณีเจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกระทำละเมิดต่อบุคคลภายนอก
เลขที่หนังสือ [มท 0804.4/ว1613][หน่วยงาน] กม.
หนังสือลงวันที่ 29/07/2564 วันที่ลงเว็บไซต์ 30/07/2564

กรมส่งเสริมวัฒนธรรมแจ้งที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์กลาง (e-mail)
เลขที่หนังสือ [มท 0801.1/241][หน่วยงาน] สล.
หนังสือลงวันที่ 02/08/2564 วันที่ลงเว็บไซต์ 02/08/2564

ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การส่งผลงานเพื่อตีพิมพ์ในหนังสือวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2565
เลขที่หนังสือ [มท 0816.5/ว1621][หน่วยงาน] กศ.
หนังสือลงวันที่ 30/07/2564 วันที่ลงเว็บไซต์ 30/07/2564

อนุมัติโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบอำนวยการ (กรม) ให้แก่สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
เลขที่หนังสือ [มท 0815.3/ว1651][หน่วยงาน] กยผ.
หนังสือลงวันที่ 03/08/2564 วันที่ลงเว็บไซต์ 03/08/2564

ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสำรวจสถานการณ์การมีกิจกรรมทางกายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เลขที่หนังสือ [มท 0819.2/ว1619][หน่วยงาน] กสธ.
หนังสือลงวันที่ 29/07/2564 วันที่ลงเว็บไซต์ 30/07/2564

ขอความร่วมมือหน่วยงานภายนอกจัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail)
เลขที่หนังสือ [มท 0801.1/246][หน่วยงาน] สล.
หนังสือลงวันที่ 03/08/2564 วันที่ลงเว็บไซต์ 03/08/2564

คำปรึกษาหรือคำแนะนำเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
เลขที่หนังสือ [มท 0808.3/ว4431][หน่วยงาน] สน.คท.
หนังสือลงวันที่ 03/08/2564 วันที่ลงเว็บไซต์ 03/08/2564

การประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน (จังหวัดสะอาด) ประจำปี พ.ศ. 2563
เลขที่หนังสือ [มท 0820.2/ว1629][หน่วยงาน] กสว.
หนังสือลงวันที่ 30/07/2564 วันที่ลงเว็บไซต์ 02/08/2564

การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2564)
เลขที่หนังสือ [มท 0808.2/10613-10616][หน่วยงาน] สน.คท.
หนังสือลงวันที่ 29/07/2564 วันที่ลงเว็บไซต์ 02/08/2564

ขอความร่วมมือจังหวัดแจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีโรงเรียนในสังกัดรายงานข้อมูลตามแบบรายงานที่กำหนด
เลขที่หนังสือ [มท 0809.4/ว1622][หน่วยงาน] สน.บถ.
หนังสือลงวันที่ 30/07/2564 วันที่ลงเว็บไซต์ 02/08/2564

แจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เงินอุดหนุนสำหรับชดเชยรายได้ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับผลกระทบจากการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง งวดที่ 1
เลขที่หนังสือ [มท 0808.3/ว1626][หน่วยงาน] สน.คท.
หนังสือลงวันที่ 30/07/2564 วันที่ลงเว็บไซต์ 30/07/2564

การแจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เงินอุดหนุนสำหรับชดเชยรายได้ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับผลกระทบจากการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง งวดที่ 1
เลขที่หนังสือ [มท 0808.3/ว1626][หน่วยงาน] สน.คท.
หนังสือลงวันที่ 30/07/2564 วันที่ลงเว็บไซต์ 02/08/2564

การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนเป็นค่าสวัสดิการสำหรับหัวหน้าศูนย์และผู้ดูแลเด็กในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2564)
เลขที่หนังสือ [มท 0808.2/10609-10612][หน่วยงาน] สน.คท.
หนังสือลงวันที่ 29/07/2564 วันที่ลงเว็บไซต์ 02/08/2564

การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน) ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2564)
เลขที่หนังสือ [มท 0808.2/10646-10706][หน่วยงาน] สน.คท.
หนังสือลงวันที่ 29/07/2564 วันที่ลงเว็บไซต์ 02/08/2564

อบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนปลอดภัยครั้งที่ 3 (MU Safe School Virtual Workshop 3) หัวข้อ ?คุย 3 อ. (อ้วน, อาหาร, ออกกำลังกาย) ของเด็กวัยเรียน ตอน ?ภัยแฝงของเด็กอ้วนน่ารัก?
เลขที่หนังสือ [มท 0816.3/ว1616][หน่วยงาน] กศ.
หนังสือลงวันที่ 29/07/2564 วันที่ลงเว็บไซต์ 30/07/2564

การเสนอชื่อผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เลขที่หนังสือ [มท 0816.3/ว1657][หน่วยงาน] กศ.
หนังสือลงวันที่ 03/08/2564 วันที่ลงเว็บไซต์ 03/08/2564

ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการขอรับการจัดสรรงบประมาณและอัตรากำลังข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ปฏิบัติหน้าที่ ณ สถานศึกษา (โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)
เลขที่หนังสือ [มท 0809.4/ว1640][หน่วยงาน] สน.บถ.
หนังสือลงวันที่ 02/08/2564 วันที่ลงเว็บไซต์ 02/08/2564