Services by Creation pro


การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร) งวดที่ 1
เลขที่หนังสือ [มท 0809.4/ว4966][หน่วยงาน] สน.บถ.
หนังสือลงวันที่ 28/11/2566 วันที่ลงเว็บไซต์ 29/11/2566

ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประเด็นการดูแลและพัฒนาเด็กที่มีความต้องการพิเศษ ตอนที่ 1 (เด็กที่มีความต้องการพิเศษ : บทบาทของครูเมื่อผู้ปกครองยังไม่ยอมรับ)
เลขที่หนังสือ [มท 0816.4/ว5000][หน่วยงาน] กศ.
หนังสือลงวันที่ 29/11/2566 วันที่ลงเว็บไซต์ 29/11/2566

ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครงานตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาชนบทแบบผสมผสานสำหรับภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก ระดับ D-2
เลขที่หนังสือ [มท 0810.2/ว4996][หน่วยงาน] กพส.
หนังสือลงวันที่ 29/11/2566 วันที่ลงเว็บไซต์ 29/11/2566

แจ้งเวียนระเบียบกรมปศุสัตว์ ว่าด้วยมาตรการควบคุมเคลื่อนย้าย ม้า ลา ล่อ ภายในประเทศ หลังประเทศไทยได้รับสถานภาพปลอดกาฬโรคแอฟริกาในม้าจากองค์การสุขภาพสัตว์โลก (WOAH) พ.ศ. 2566
เลขที่หนังสือ [มท 0819.3/ว4963][หน่วยงาน] กสธ.
หนังสือลงวันที่ 28/11/2566 วันที่ลงเว็บไซต์ 28/11/2566

การหารือเรื่องการบริหารจัดการศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในศาสนสถาน
เลขที่หนังสือ [มท 0816.2/ว5003][หน่วยงาน] กศ.
หนังสือลงวันที่ 29/11/2566 วันที่ลงเว็บไซต์ 29/11/2566

ประชาสัมพันธ์การอบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนปลอดภัยครั้งที่ 28
เลขที่หนังสือ [มท 0816.3/ว5022][หน่วยงาน] กศ.
หนังสือลงวันที่ 30/11/2566 วันที่ลงเว็บไซต์ 30/11/2566

แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด
เลขที่หนังสือ [มท 0808.3/ว4998][หน่วยงาน] สน.คท.
หนังสือลงวันที่ 29/11/2566 วันที่ลงเว็บไซต์ 29/11/2566

ขอเชิญเจ้าหน้าที่และผู้แทนชุมชนในสังกัดเข้าร่วมการฝึกอบรม
เลขที่หนังสือ [มท 0819.3/17139][หน่วยงาน] กสธ.
หนังสือลงวันที่ 28/11/2566 วันที่ลงเว็บไซต์ 28/11/2566

การปรับเงื่อนไขวิธีการเบิกจ่ายเงินเดือนและค่าจ้างประจำ
เลขที่หนังสือ [มท 0803.2/ว4999][หน่วยงาน] กค.
หนังสือลงวันที่ 29/11/2566 วันที่ลงเว็บไซต์ 30/11/2566

การดำเนินตามตัวชี้วัดโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา หมู่บ้านศีล 5 ขยายผล สู่หมู่บ้านศีลธรรม
เลขที่หนังสือ [มท 0820.2/ว5008][หน่วยงาน] กสว.
หนังสือลงวันที่ 30/11/2566 วันที่ลงเว็บไซต์ 30/11/2566

การเรียกมารายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 (บัญชีเรียกรายงานตัว ครั้งที่ 21)
เลขที่หนังสือ [-][หน่วยงาน] สน.บถ.
หนังสือลงวันที่ 29/11/2566 วันที่ลงเว็บไซต์ 29/11/2566

สรุปมติคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 4/2566
เลขที่หนังสือ [มท 0809.2/ว4974][หน่วยงาน] สน.บถ.
หนังสือลงวันที่ 28/11/2566 วันที่ลงเว็บไซต์ 29/11/2566

ซักซ้อมแนวทางการใช้เงินที่ได้รับจากการขายคาร์บอนเครดิตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เพิ่มเติม)
เลขที่หนังสือ [มท 0820.4/ว4942][หน่วยงาน] กสว.
หนังสือลงวันที่ 27/11/2566 วันที่ลงเว็บไซต์ 28/11/2566

โครงการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาสู่การจัดประสบการณ์บูรณาการเรียนรู้ของสถานศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เลขที่หนังสือ [มท 0816.4/ว4948][หน่วยงาน] กศ.
หนังสือลงวันที่ 27/11/2566 วันที่ลงเว็บไซต์ 27/11/2566

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประชาสัมพันธ์สมัครเข้ารับการประเมินพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (EHA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
เลขที่หนังสือ [มท 0819.2/ว4947][หน่วยงาน] กสธ.
หนังสือลงวันที่ 27/11/2566 วันที่ลงเว็บไซต์ 28/11/2566

แจ้งการติดตามผลการให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสเอชพีวี (HPV) ผ่านระบบ MOPH Claim
เลขที่หนังสือ [มท 0819.3/ว4962][หน่วยงาน] กสธ.
หนังสือลงวันที่ 28/11/2566 วันที่ลงเว็บไซต์ 28/11/2566

ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถาม เรื่อง การมีส่วนร่วมในการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคติดต่อนำโดยยุงลาย ในพื้นที่ที่พบผู้เสียชีวิตด้วยโรคไข้เลือดออก พ.ศ. 2566
เลขที่หนังสือ [มท 0819.3/ว4968][หน่วยงาน] กสธ.
หนังสือลงวันที่ 28/11/2566 วันที่ลงเว็บไซต์ 28/11/2566

แจ้งเร่งรัดการคืนเงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุ กรณีที่ไม่สามารถจ่ายเงินให้ผู้สูงอายุได้และรายงานผล
เลขที่หนังสือ [มท 0810.6/ว4993][หน่วยงาน] กพส.
หนังสือลงวันที่ 29/11/2566 วันที่ลงเว็บไซต์ 29/11/2566

การประชุมชี้แจงแนวทางการสมัครขอรับการรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก GECC ประจำปี 2567
เลขที่หนังสือ [มท 0810.7/ว4961][หน่วยงาน] กพส.
หนังสือลงวันที่ 28/11/2566 วันที่ลงเว็บไซต์ 29/11/2566

สรุปข้อสั่งการในการประชุมกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566
เลขที่หนังสือ [-][หน่วยงาน] สล.
หนังสือลงวันที่ 29/11/2566 วันที่ลงเว็บไซต์ 29/11/2566

การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 1 (เพิ่มเติม)
เลขที่หนังสือ [มท 0808.2/16936-17002][หน่วยงาน] สน.คท.
หนังสือลงวันที่ 27/11/2566 วันที่ลงเว็บไซต์ 28/11/2566