การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน
เลขที่หนังสือ [มท 0803.3/ว2448][หน่วยงาน] กค.
หนังสือลงวันที่ 20/10/2564 วันที่ลงเว็บไซต์ 20/10/2564

แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการโอนพนักงานส่วนตำบลกรณีที่มีเหตุผลความจำเป็น
เลขที่หนังสือ [มท 0809.2/ว142][หน่วยงาน] สน.บถ.
หนังสือลงวันที่ 18/10/2564 วันที่ลงเว็บไซต์ 20/10/2564

แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
เลขที่หนังสือ [มท 0803.3/ว2453][หน่วยงาน] กค.
หนังสือลงวันที่ 20/10/2564 วันที่ลงเว็บไซต์ 20/10/2564

การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2564)
เลขที่หนังสือ [มท 0808.5/ว2451][หน่วยงาน] สน.คท.
หนังสือลงวันที่ 20/10/2564 วันที่ลงเว็บไซต์ 20/10/2564

ประกาศรายชื่อ ?โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น (Local Sufficiency School : LSS)? ประจำปี พ.ศ. 2564
เลขที่หนังสือ [มท 0816.3/ว2450][หน่วยงาน] กศ.
หนังสือลงวันที่ 20/10/2564 วันที่ลงเว็บไซต์ 20/10/2564

แนวทางการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงวันหยุด
เลขที่หนังสือ [มท 0810.4/ว2410][หน่วยงาน] กพส.
หนังสือลงวันที่ 19/10/2564 วันที่ลงเว็บไซต์ 19/10/2564

แนวทางการรายงานข้อมูลผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19) รายชุมชน และการเพิ่ม/ลดชุมชนในระบบสารสนเทศบริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคดรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย Thai QM 2021 ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2564
เลขที่หนังสือ [มท 0801.4/ว2326][หน่วยงาน] สล.
หนังสือลงวันที่ 20/10/2564 วันที่ลงเว็บไซต์ 20/10/2564

ขอเชิญประชุมหารือแนวทางการขับเคลื่อน การส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาระดับอาชีวศึกษา
เลขที่หนังสือ [มท 0816.3/ว2388][หน่วยงาน] กศ.
หนังสือลงวันที่ 18/10/2564 วันที่ลงเว็บไซต์ 18/10/2564

การเปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด
เลขที่หนังสือ [มท 0816.4/ว2397][หน่วยงาน] กศ.
หนังสือลงวันที่ 18/10/2564 วันที่ลงเว็บไซต์ 19/10/2564

ประชาสัมพันธ์การติดต่อเทศบาลตำบลยางเนิ่งด้วยไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (อีเมล)
เลขที่หนังสือ [มท 0801.1/367][หน่วยงาน] สล.
หนังสือลงวันที่ 19/10/2564 วันที่ลงเว็บไซต์ 19/10/2564

แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เลขที่หนังสือ [มท 0808.3/ว2406][หน่วยงาน] สน.คท.
หนังสือลงวันที่ 19/10/2564 วันที่ลงเว็บไซต์ 19/10/2564

การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการให้บริการด้านสาธารณสุขของสถานีอนามัยที่ถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เลขที่หนังสือ [มท 0819.3/ว2411][หน่วยงาน] กสธ.
หนังสือลงวันที่ 19/10/2564 วันที่ลงเว็บไซต์ 20/10/2564

การนำแนวทางการจัดทำข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) ตามโครงการความร่วมมือป้องกันในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ สำหรับหน่วยงานของรัฐที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างหรือการร่วมลงทุนภายใต้กฎหมายอื่น นอกเหนือจากพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ฯ
เลขที่หนังสือ [มท 0820.2/ว2430][หน่วยงาน] กสว.
หนังสือลงวันที่ 19/10/2564 วันที่ลงเว็บไซต์ 20/10/2564

ขอแจ้งที่อยู่ e-mail ว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2564
เลขที่หนังสือ [มท 0801.1/ว364][หน่วยงาน] สล.
หนังสือลงวันที่ 18/10/2564 วันที่ลงเว็บไซต์ 18/10/2564

การจัดสรรเงินสนับสนุนการดำเนินโครงการสนับสนุนและติดตามการดำเนินงานของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ประจำปีการศึกษา 2564 ภายใต้ชุดโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจน
เลขที่หนังสือ [มท 0816.2/ว2408][หน่วยงาน] กศ.
หนังสือลงวันที่ 19/10/2564 วันที่ลงเว็บไซต์ 19/10/2564

กฎกระทรวงการดำเนินการจัดการขยะมูลฝอยติดเชื้อร่วมกันระหว่างราชการส่วนท้องถิ่นกับราชการส่วนท้องถิ่นอื่นหรือหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2564
เลขที่หนังสือ [มท 0820.2/ว2383][หน่วยงาน] กสว.
หนังสือลงวันที่ 18/10/2564 วันที่ลงเว็บไซต์ 18/10/2564

การดำเนินการถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี/โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด
เลขที่หนังสือ [มท 0810.8/ว2432][หน่วยงาน] กพส.
หนังสือลงวันที่ 19/10/2564 วันที่ลงเว็บไซต์ 19/10/2564

ภารกิจการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
เลขที่หนังสือ [มท 0818.3/ว2431][หน่วยงาน] null
หนังสือลงวันที่ 19/10/2564 วันที่ลงเว็บไซต์ 19/10/2564

การตอบแบบรายงานการเปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
เลขที่หนังสือ [มท 0816.4/ว2433][หน่วยงาน] กศ.
หนังสือลงวันที่ 19/10/2564 วันที่ลงเว็บไซต์ 19/10/2564

ขอความร่วมมือแจ้งสถานศึกษาติดตามและสอบถามการใช้จ่ายด้านการศึกษานักเรียนทุนเสมอภาค
เลขที่หนังสือ [มท 0816.2/ว2396][หน่วยงาน] กศ.
หนังสือลงวันที่ 18/10/2564 วันที่ลงเว็บไซต์ 18/10/2564

การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน งวดที่ 1
เลขที่หนังสือ [มท 0808.2/18411-18486][หน่วยงาน] สน.คท.
หนังสือลงวันที่ 19/10/2564 วันที่ลงเว็บไซต์ 20/10/2564