ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

หลายคนเจอปัญหารูปเล็กไม่แสดงผลจะเรียกกลับคืนมายังไงเข้าเมนู Module Manager

จากนั้นเลือกโมดูลข่าวประชาสัมพันธ์

คลิกที่หัวข้อ Advanced และหัวข้อ Alternative Layout เป็น withthumb

ผลที่ได้ภาพก็จะกลับมา

Submit to FacebookSubmit to Twitter

เว็บไซต์เพื่อ ITA

เมนู

ติดต่อสอบถามด่วน

Facebook

LineGroup

qr-code-linegroup

Thai SME-GP สสว.

สสว

จัดจ้างภาครัฐ e-GP

ใบรับรองegp