CMS คือเครื่องมือที่ใช้ในการบริหารจัดการเนื้อหาซึ่งคำเต็มมาจากภาษาอังกฤษว่า Content Management System ระบบนี้เกิดมาจากในยุคแรกๆ ของการมีอินเตอร์เน็ต คนส่วนใหญ่ก็จะทำเว็บด้วยวิธีการ เขียนโปรแกรมด้วยภาษา html  เมื่อเป็นเช่นนี้จึงทำให้คนที่จะสามารถอัพเดทข้อมูลในเว็บไซต์นั้นจะต้องมีความรู้ในภาษา HTML  หลังจากนั้นก็มีผู้คิดค้นระบบมาให้สามารถบริหารจัดการเนื้อหาได้อย่างทันท่วงที โดยไม่ต้อง โดยไม่ต้องเรียนรู้ภาษาคอมพิวเตอร์เราจึงเรียกระบบนั้นว่า CMS 

บริษัทครีเอชั่นโปรผู้ผลิตนิตยสารโอเพนซอร์สทูเดย์และจัดทำเว็บไซต์ให้กับ อบต และ เทศบาล โรงเรียน ได้ทำการจัดอบรมให้กับพนักงานองค์กรบริหารส่วนท้องถิ่น เพื่อบริหารจัดการเว็บไซต์ เมื่อวันที่ 21 - 25 พฤษภาคม 2018 ที่ผ่านมา โดยมีเนื้อหาสาระ

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์การบริหารส่วนตำบลและเทศบาล มีเว็บไซต์ของหน่วยงานตามนโยบายภาครัฐ
๒. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์การบริหารส่วนตำบลและเทศบาล ใช้ซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส CMS เป็นเครื่องมือในการพัฒนาเว็บไซต์ของหน่วยงาน
๓. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลและเทศบาล สามารถใช้ซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส CMS ในการพัฒนาเว็บไซต์ของหน่วยงานได้

กลุ่มเป้าหมาย

๑. องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.)
๒. เทศบาลตำบล หรือเทศบาลเมือง
จากทั่วประเทศ ไม่ต่ำกว่า ๕๐๐ องค์กร
จำนวนผู้เข้าอบรม ไม่ต่ำกว่า ๑,๐๐๐ คน

ติดต่อสอบถามด่วน

สมัครรับข้อมูลข่าวสาร

สมัครรับข่าวสารฝึกอบรม
Please wait

Facebook