หลายคนเจอปัญหารูปเล็กไม่แสดงผลจะเรียกกลับคืนมายังไงเข้าเมนู Module Manager

จากนั้นเลือกโมดูลข่าวประชาสัมพันธ์

คลิกที่หัวข้อ Advanced และหัวข้อ Alternative Layout เป็น withthumb

ผลที่ได้ภาพก็จะกลับมา

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

เกี่ยวกับหน่วยงาน

Facebook